Các văn bản quy định về chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Thông tư 14/2018/TT-BGD; Thông tư 20/2020/TT-BGD; Văn bản hướng dẫn 4529/BGDĐT-NGCBQLGD, 4530/BGDĐT-NGCBQLGD;

Văn bản quy định chuẩn Hiệu trưởng các cơ sở Giáo dục phổ thông: Thông tư 14/2018/TT-BGD4529/BGDĐT-NGCBQLGD; Phụ lục

Văn bản quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cơ sở Giáo dục phổ thông: Thông tư 20/2020/TT-BGD4530/BGDĐT-NGCBQLGD;


2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An