Kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2025
Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;
Văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học;
Căn cứ Chương trình 37-CTr/TU ngày 9/6/2014 của Tỉnh Ủy Long An về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng viên Đảng bộ xã Phước Lý lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025;
Trường Tiểu học Phước Lý xây dựng Kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2025 như sau:

 

Tác giả: Trường Tiểu học Phước Lý
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An