Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020
Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 (Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính)


Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 (Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính) - Xem chi tiết


 
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An