Công khai quyết toán thu - chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2019
Công khai quyết toán thu - chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2019 (Biểu số 4 - Ban hành kèm theo thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính)


Công khai quyết toán thu - chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2019 (Biểu số 4 - Ban hành kèm theo thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính) - Xem chi tiết 
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An